หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
   
     
  อำนาจหน้าที่  

 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม  
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
              (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
              (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และทางสาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
              (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
              (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
              (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
              (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
              (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
              มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
              (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
              (2) ให้มีการและบำรุงการไฟฟ้าหรือส่องสว่างโดยวิธีอื่น
              (3) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
              (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
              (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
              (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
              (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
              (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
              (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
              (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
              (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
              (12) การท่องเที่ยว
              (13) การผังเมือง
        อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้
              (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
              (2) การให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
              (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
              (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
              (5) การสาธารณูปการ
              (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
              (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
              (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
              (9) การจัดการศึกษา
              (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
              (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
              (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
              (13) การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
              (14) การส่งเสริมกีฬา
              (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
              (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
              (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
              (18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
              (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
              (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
              (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
              (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
              (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่น ๆ
              (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              (25) การผังเมือง
              (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
              (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
              (28) การควบคุมอาหาร
              (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
              (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
.

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 17.03 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.082-616-6386
โทร : 084-624-7554
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ : 055-906-152 โทรสาร : 055-906-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
จำนวนผู้เข้าชม 5,863,984 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10