หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
การประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LPA ปี พ.ศ.2565
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ 3 เดือน
3. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่ายการประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
4. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หน่วยที่ 3 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6
3. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี
12. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลัง
ข้อ URL คำอธิบาย
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
2. กฎบัตร
3. แผนการตรวจสอบประจำปี
4. รายงานผลการตรวจสอบ
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ
13. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยที่ 4 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
14. เกณฑ์การประเมินเรื่องที่ 1
ข้อ URL คำอธิบาย
1. การตรวจสอบการประเมิน
2. การตรวจสอบการประเมิน
3. การตรวจสอบการประเมิน
4. การตรวจสอบการประเมิน
5. การตรวจสอบการประเมิน
15. เกณฑ์การประเมินเรื่องที่ 2
ข้อ URL คำอธิบาย
1. การตรวจสอบการประเมิน
2. การตรวจสอบการประเมิน
3. การตรวจสอบการประเมิน
4. การตรวจสอบการประเมิน
5. การตรวจสอบการประเมิน
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
หน่วยที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
16. การจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี
ข้อ URL คำอธิบาย
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลังว่าได้ระบุเลขที่คำสั่งหรือไม่และองค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วน
2. มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือเอกสารที่อ้างอิงได้ว่ามีการแจ้งเชิญให้มีการประชุม คณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ทุกครั้ง
3. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ทุกครั้ง และมีบันทึกการประชุมรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงความเห็น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจร่วมกันในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย่างชัดเจน
4. รายละเอียดเล่มแผนอัตรากำลังมีหัวข้อครบตามที่กำหนด และระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าที่ครบทุกส่วนราชการ
5. ตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารงาน (กองหลัก)
5.1 มีจำนวนครบตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
5.2 การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจอย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนกัน ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด
6. ตรวจสอบการกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วนชื่อฝ่ายหรือชื่อกลุ่มงาน และการกำหนดสายงานผู้บริหารถูกต้องตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด (กรณีกำหนดกลุ่มงานชื่อต้องไม่ซ้อนกับชื่อฝ่าย และต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และต้องเป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานนั้น)
7. ตรวจสอบการกำหนดกรอบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย การกำหนดกรอบตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปมีจำนวนครบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด
8. ตรวจสอบการกำหนดระดับตำแหน่งว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนี้
8.1 ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้กำหนดเพียงระดับเดียว (ต้น , กลาง , สูง)
8.2 ประเภทวิชาการ กรณีตำแหน่งว่างหรือกำหนดเพิ่มใหม่ให้กำหนดระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
8.3 ประเภททั่วไป กรณีตำแหน่งว่างหรือกำหนดเพิ่มใหม่ให้กำหนดระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
9. ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ว่าลงนามโดยผู้บริหารท้องถิ่นอ้างอิงมติ ก.จังหวัด ทุกครั้งหรือไม่ และนำแผนอัตรากำลังประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน
10. สุ่มตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับข้อมูลในเล่มแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้บังคับเป็นปัจจุบัน
17. การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลมีการดำเนินการ
ข้อ URL คำอธิบาย
1. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่
2. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน
3. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน
4. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน
5. รายละเอียดคำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุเลขที่ตำแหน่ง ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในคำสั่ง
6. รายละเอียดคำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่ามีครบทุกส่วนราชการระบุเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
7. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีหนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงานครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
8. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ว่ามีหนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงานครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
9. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำสั่งลำดับที่ 1 – 6 ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน
10. รายละเอียดวันที่ออกคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทียบกับวันที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบว่าอยู่ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงรับหนังสือ
18. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง
ข้อ URL คำอธิบาย
1. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนามและประกาศเพื่อทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
3. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.082-616-6386
โทร : 084-624-7554
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ : 055-906-152 โทรสาร : 055-906-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
จำนวนผู้เข้าชม 6,159,345 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10