หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  

วัดปากพิงตะวันตก  
  
 

สินค้า O-TOP
  
 

 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2555
 
 
ประชาสัมพันธ์ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 [ 16 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้า [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 142 
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับประปาในหมู่บ้าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 71 
อำนาจหน้าที่ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 97 
รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 69 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 69 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 71 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 78 
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย61) [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 76 
   
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามและศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่ [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 96 


องค์การบริหาร่ส่วนตำบลงิ้วงามร่วมกับศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยร [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 99 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามดำเนินการจัดกิจกรรม \\\\\\\"ประกาศสงครามขยะ\\\\ [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 89 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณธรรมและควา [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 168 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 136 


ประมวลภาพกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชน [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 123 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามจัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนและพัฒนาพื้นที่สาธ [ 9 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 119 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามได้ดำเนินการขับเคลื่อน \"ไทยนิยม ยั่งยืน\" [ 27 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 205 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกีย [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 253 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม จัดโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพ [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 235 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามจัดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 217 


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามจัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ตำบลงิ [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 298 
 
 
 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
   
 
 
 
ไฟฟ้ารายทาง (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 0  
ข้อมูลข่าวสารเช่นแผนพัฒนา ข้อบัญญัติประจำปี ให้เป็น ปีปัจจุบันหน่อยนะครับ และการ (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 192  ตอบ 0  
อยากให้มาดูแลถนนเรียบคลองชลประทานเขตติดกับตำบลบ้านไร่หน่อย (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 226  ตอบ 0  
สำนักงานสะอาด (23 ส.ค. 2561)    อ่าน 224  ตอบ 0  
การบริหารงานการท่องเที่ยวฯ (23 ส.ค. 2561)    อ่าน 188  ตอบ 0  
 


จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากพิง [ 17 เม.ย. 2562 ]

       
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โทรศัพท์ 055-906-152 ,ศูนย์ อปพร. 055-906-153 , โทรสาร 055-906-154
จำนวนผู้เข้าชม 2,045,909 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com