หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5936 ลว. 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 535 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 64 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ในช่วงงบประมาณ 2566-2570 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 554 ลว 9 ก.ย.65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
การขอรับการจัดสรร งปม. 65 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5932 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 67 
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเจตนารมณ์ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 553 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 552 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
การประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 552 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5942 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 56 
การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 551 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 108 
การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5944 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 167 
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5945 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล ที่ พล 0023.5/ว 549 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
แจ้ง อบจ. การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/15737 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ที่ พล 0023.3/ว 5931 ลว 9 ก.ย.65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 111 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565ที่ พล 0023.3/ว 5922 ลว 8 ก.ย.65 [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 109 
การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พล 0023.3/ว 5920 ลว 8 ก.ย.65 [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 5913 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 131 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5873 ลว 6 ก.ย.65 [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 184 
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 547 ลว 7 ก.ย. 65 [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 107 
แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 5822 ลว 5 ก.ย. 65  [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 5853 ลว 6 ก.ย. 65  [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 191 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 5855 ลว 6 ก.ย. 65  [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 452 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 5855 ลว 6 ก.ย. 65  [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 420 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5871 ลว. 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 180 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว2565 ลว. 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 220 
แนวทางและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 541 ลว. 5 ก.ย.65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5837 ลว. 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 120 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว 5835 ลว. 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 155 
การจัดทำหนังสือ (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565) ที่ พล 0023.3/ว 5838 ลว 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5815 ลว 5 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 177 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/15348 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
ผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 544 ลว 5 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณภัยท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 542 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 85 
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว 5826 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 107 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 380
   
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.082-616-6386
โทร : 084-624-7554
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ : 055-906-152 โทรสาร : 055-906-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
จำนวนผู้เข้าชม 5,190,882 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10