หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเเนวทางการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.1/ว.533 ลว 31 สค. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.5/ว532 ลว. 30 ส.ค. 65 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.2/5632 ลว. 29 ส.ค. 65 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 186 
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/14813 ลว.26 ส.ค. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 112 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5602 ลว.26 ส.ค. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5623 ลว 29 ส.ค. 65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 104 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย.-ก.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 5540 ลว. 25 ส.ค. 65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 224 
การให้ความช่วยเหลือวัดในการจัดทำประมาณการค่าใข้จ่ายและแบบรูปรายการสิ่งปลูกสร้างประกอบการขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ที่ พล 0023.3/ว 531 ลว 29 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต. อบต. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5594 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 155 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ที่ พล 0023.3/ว 5593 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5592 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5603 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 154 
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 15 ที่ พล 0023.3/ว 529 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 4 - 5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 528 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ที่ พล 0023.3/ว 527 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 ที่ พล 0023.3/526 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5596 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5595 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่งโครงการ/กิจกรรมขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ พล 0023.2/ว 5454 ลว 22 ส.ค. 65  [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 170 
แจ้งเทศบาลส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี พ.ศ.2566 ที่ พล 0023.2/ว 5412 ลว 19 ส.ค. 65  [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 83 
แจ้ง อ.นครไทย ขอความอนุเคราะห์ในการประชุมและรับฟังปัญหาของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/14772 ลว 26 ส.ค. 65 [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
แจ้ง ทน.พล. ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ พล 0023.3/ 14756 ลว 26 ส.ค.65 [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
การจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ งปม ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษืพันธุกรรมพืชฯ ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว 525 ลว 26 ส.ค. 65 [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 475 
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 524 ลว 25 ส.ค.65 [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
แจ้ง ทน.พล. การรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ในระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/502 ลว 25 ส.ค.65 [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อโครงการ มีดีต้องแชร์ในรูปแบบ infographic ที่ มท 0804.6/ว 2387 ลว. 4 ส.ค. 65 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) ที่ พล 0023.5/ว 5546 ลว. 25 ส.ค. 65 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 122 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ พล 0023.5/ว 521 ลว. 25 ส.ค 65 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ พล 0023.5/ว 520 ลว. 25 ส.ค.65 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่ พล 0023.5/ว 519 ลว. 25 ส.ค. 65 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 142 
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ อปท. ปี 65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5430 ลว. 22 ส.ค. 65 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 169 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน ก.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 517 ลว.25 ส.ค. 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 190 
กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 518 ลว 25 ส.ค. 65 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 158 
ประชาสัมพันธ์สื่อสปอร์ตเสียงโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 523 ลว 25 ส.ค.65 [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 380
   
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.082-616-6386
โทร : 084-624-7554
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ : 055-906-152 โทรสาร : 055-906-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
จำนวนผู้เข้าชม 5,190,772 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10